Programy kształcenia wg. KRK

Chemia S1

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Chemia
Skrót nazwy: CH
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2014/2015
Obowiazuje od: 2013-11-27
Poziom: pierwszy
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 210
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia w zakresie chemii, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celami szczegółowymi 1.2 i 1.2.1 Strategii: Kształcenie z wykorzystaniem całego potencjału ZUT oraz realizacją programu „Aktywny Student", a ponadto z celem szczegółowym 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynierskich. Jest to również zgodne z misją WTiICh „Kształcimy najlepszych chemików – praktyków”.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę ogólną, jak i praktyczną z zakresu nauk chemicznych w dyscyplinie chemia oraz nauk i ich dyscyplin powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów. W szczególności w zakresie takich dyscyplin nauk chemicznych jak biochemia i technologia chemiczna oraz dyscypliny nauk technicznych inżynieria chemiczna. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować do rozwiązywania zadań typowych dla działalności inżyniera chemika pracującego na potrzeby gospodarki narodowej i światowej uwzględniając w swym postępowaniu zasadę zrównoważonego rozwoju. Ch_1A_K04, Ch_1A_K05, Ch_1A_K06, Ch_1A_U01, Ch_1A_U02, Ch_1A_U03, Ch_1A_U04, Ch_1A_U05, Ch_1A_U07, Ch_1A_U11, Ch_1A_U13, Ch_1A_U14, Ch_1A_U15, Ch_1A_U16, Ch_1A_W01, Ch_1A_W02, Ch_1A_W03, Ch_1A_W04, Ch_1A_W05, Ch_1A_W06, Ch_1A_W10, Ch_1A_W11, Ch_1A_W13
2 Przygotowanie absolwenta rozumiejącego znaczenie chemii dla funkcjonowania gospodarki światowej, jej wpływ na życie człowieka i jego jakość oraz doceniającego pozatechniczniczne uwarunkowania wpływające na rozwój przemysłu chemicznego i odbiór jego działalności przez społeczeństwo. Ch_1A_K03, Ch_1A_K04, Ch_1A_K05, Ch_1A_U08, Ch_1A_U09, Ch_1A_U11, Ch_1A_W07, Ch_1A_W08, Ch_1A_W10, Ch_1A_W12
3 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność korzystania z podstawowego oprogramowania komercyjnego służącego do rozwiązywania typowych zadań związanych z wykonywanym zawodem, w szczególności wykorzystywanego do planowania i opracowywania wyników eksperymentu, projektowania oraz sterowania procesami zarówno laboratoryjnymi jak i przemysłowymi. Ch_1A_U03, Ch_1A_U04, Ch_1A_W02, Ch_1A_W04, Ch_1A_W13
4 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami oraz podejmowania i wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej. Ch_1A_K02, Ch_1A_K03, Ch_1A_K06, Ch_1A_U01, Ch_1A_U02, Ch_1A_U04, Ch_1A_U05, Ch_1A_U06, Ch_1A_U08, Ch_1A_U09, Ch_1A_U12, Ch_1A_U13, Ch_1A_U14, Ch_1A_U15, Ch_1A_U16, Ch_1A_W06, Ch_1A_W07, Ch_1A_W09, Ch_1A_W11, Ch_1A_W13
5 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji. Umiejącego posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności w obrębie chemii i dyscyplin pokrewnych oraz znającego minimum jeden język obcy uznawany za język komunikacji międzynarodowej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ch_1A_U06, Ch_1A_U09, Ch_1A_U10, Ch_1A_W08
6 Przygotowanie absolwenta posiadającego kompetencje niezbędne dla efektywnego uczestniczenia w życiu zawodowym oraz społecznym, w tym rozumiejącego potrzebę ustawicznego kształcenia własnego i osób z otoczenia, potrafiącego określać priorytety i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera chemika, odpowiedzialnego, świadomego pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej oraz potrafiącego być przedsiębiorczym. Ch_1A_K01, Ch_1A_K02, Ch_1A_K03, Ch_1A_K04, Ch_1A_K05, Ch_1A_K06, Ch_1A_U06, Ch_1A_U07, Ch_1A_U13, Ch_1A_W01, Ch_1A_W07, Ch_1A_W08, Ch_1A_W09, Ch_1A_W11, Ch_1A_W12

Chemia S2

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Chemia
Skrót nazwy: CH
Liczba semestrów: 3
Rok akademicki: 2014/2015
Obowiązuje od: 2013-11-27
Poziom: drugi
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 90
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia w zakresie chemii, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia w szczególności w obszarze nauk ścisłych i nauk technicznych.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celami szczegółowymi 1.2 i 1.2.1 Strategii: Kształcenie z wykorzystaniem całego potencjału ZUT oraz Realizacja programu „Aktywny Student", a ponadto z celem szczegółowym 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynierskich. Jest to również zgodne z misją WTiICh „Kształcimy najlepszych chemików – praktyków”.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę ogólną, jak i praktyczną z zakresu nauk chemicznych w dyscyplinie chemia oraz nauk i ich dyscyplin powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów, w szczególności, w zakresie takich dyscyplin nauk chemicznych jak biochemia i technologia chemiczna oraz dyscypliny nauk technicznych inżynieria chemiczna. Wiedzę tę absolwent potrafi zastosować do rozwiązywania zadań typowych dla działalności magistra inżyniera chemika pracującego na potrzeby gospodarki narodowej i światowej uwzględniając w swym postępowaniu zasadę zrównoważonego rozwoju, w tym działalności noszącej charakter unikalny lub naukowy. Ch_2A_K04, Ch_2A_K05, Ch_2A_K06, Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U04, Ch_2A_U10, Ch_2A_U12, Ch_2A_U13, Ch_2A_U14, Ch_2A_U15, Ch_2A_W01, Ch_2A_W02, Ch_2A_W03, Ch_2A_W04, Ch_2A_W05, Ch_2A_W06, Ch_2A_W07, Ch_2A_W10, Ch_2A_W11, Ch_2A_W12, Ch_2A_W14
2 Przygotowanie absolwenta rozumiejącego znaczenie chemii dla funkcjonowania gospodarki światowej, jej wpływ na życie człowieka i jego jakość oraz doceniającego pozatechniczne uwarunkowania wpływające na rozwój przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych i odbiór ich działalności przez społeczeństwo. Ch_2A_K03, Ch_2A_K04, Ch_2A_K06, Ch_2A_U04, Ch_2A_U10, Ch_2A_W01, Ch_2A_W06, Ch_2A_W08, Ch_2A_W13
3 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność korzystania z oprogramowania komercyjnego służącego do rozwiązywania zarówno typowych jak i złożonych zadań związanych z wykonywanym zawodem, w szczególności wykorzystywanego do planowania i opracowywania wyników eksperymentu, projektowania oraz sterowania procesami laboratoryjnymi jak i przemysłowymi. Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U08, Ch_2A_W02, Ch_2A_W03, Ch_2A_W04, Ch_2A_W12
4 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, w szczególności w pracy zespołów naukowych, kierowania podległymi sobie pracownikami oraz podejmowania i wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej. Ch_2A_K02, Ch_2A_K03, Ch_2A_K06, Ch_2A_K07, Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U04, Ch_2A_U05, Ch_2A_U08, Ch_2A_U11, Ch_2A_U13, Ch_2A_U14, Ch_2A_U15, Ch_2A_W07, Ch_2A_W08, Ch_2A_W10, Ch_2A_W11, Ch_2A_W12, Ch_2A_W14
5 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji. Umiejącego posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności w obrębie chemii i dyscyplin pokrewnych oraz znającego minimum jeden język obcy uznawany za język komunikacji międzynarodowej na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ch_2A_K05, Ch_2A_U03, Ch_2A_U06, Ch_2A_U08, Ch_2A_U09, Ch_2A_W09
6 Przygotowanie absolwenta posiadającego kompetencje niezbędne dla efektywnego uczestniczenia w życiu zawodowym oraz społecznym, w tym rozumiejącego potrzebę ustawicznego kształcenia własnego i osób z otoczenia, potrafiącego określać priorytety i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu magistra inżyniera chemika, odpowiedzialnego, świadomego pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej i naukowej oraz potrafiącego być przedsiębiorczym. Ch_2A_K01, Ch_2A_K02, Ch_2A_K03, Ch_2A_K04, Ch_2A_K05, Ch_2A_K06, Ch_2A_K07, Ch_2A_U05, Ch_2A_U06, Ch_2A_U07, Ch_2A_U08, Ch_2A_U10, Ch_2A_U11, Ch_2A_W06, Ch_2A_W08, Ch_2A_W09, Ch_2A_W10, Ch_2A_W13

Inżynieria chemiczna i procesowa S1, N1

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Inżynieria chemiczna i procesowa
Skrót nazwy: ICHP
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: pierwszy
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 210
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia inżyniera chemika, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach technicznych drugiego stopnia.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę ogólną, jak i praktyczną z zakresu nauk chemicznych oraz technicznych, w tym w szczególności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej, a także maszynoznawstwa i budowy aparatury chemicznej, którą potrafi zastosować do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii chemicznej i procesowej. ICHP_1A_K02, ICHP_1A_K06, ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U15, ICHP_1A_U16, ICHP_1A_U17, ICHP_1A_W01, ICHP_1A_W02, ICHP_1A_W03, ICHP_1A_W04, ICHP_1A_W05, ICHP_1A_W06, ICHP_1A_W07, ICHP_1A_W11
2 Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie opisu procesów przenoszenia pędu ciepła i masy, termodynamiki i kinetyki procesowej oraz inżynierii reakcji chemicznych. ICHP_1A_U08, ICHP_1A_U10, ICHP_1A_U14, ICHP_1A_W08, ICHP_1A_W09, ICHP_1A_W10, ICHP_1A_W12, ICHP_1A_W15, ICHP_1A_W20
3 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność korzystania z podstawowego oprogramowania komercyjnego i potrafiącego przygotowywać własne, proste programy; umiejącego korzystać z literatury fachowej i baz danych, umiejącego przygotowywać kalkulację kosztów procesowych oraz umiejącego rozwiązywać postawione cele. ICHP_1A_K04, ICHP_1A_U05, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U09, ICHP_1A_U13, ICHP_1A_W13, ICHP_1A_W14, ICHP_1A_W18, ICHP_1A_W19
4 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,  kierowania  podległymi sobie pracownikami,  podejmowania  samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. ICHP_1A_K01, ICHP_1A_K03, ICHP_1A_K05, ICHP_1A_U02, ICHP_1A_U11, ICHP_1A_U12, ICHP_1A_U13, ICHP_1A_W16, ICHP_1A_W17, ICHP_1A_W19
5 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji. Znającego język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz dyscyplin pokrewnych. ICHP_1A_K07, ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U03, ICHP_1A_U04, ICHP_1A_U06, ICHP_1A_W15, ICHP_1A_W18

Inżynieria chemiczna i procesowa S2, N2

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Inżynieria chemiczna i procesowa
Skrót nazwy: ICHP
Liczba semestrów: 3
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: drugi
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 90
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia magistra inżyniera chemika, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany również do kontynuacji kształcenia na studiach technicznych III stopnia.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Wykształcenie absolwenta posiadającego pogłębioną i rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk, technicznych oraz chemicznych, w tym w szczególności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej, którą potrafi zastosować do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich. ICHP_2A_K02, ICHP_2A_U01, ICHP_2A_W02, ICHP_2A_W03
2 Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności do pracy twórczej w zakresie projektowania i prowadzenia operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. ICHP_2A_K01, ICHP_2A_U17, ICHP_2A_U19, ICHP_2A_W01, ICHP_2A_W05, ICHP_2A_W06
3 Przygotowanie absolwenta posiadającego rozszerzoną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu wszechstronnej analizy modeli matematycznych dotyczących zjawisk przenoszenia pędu ciepła i masy oraz operacji i procesów inżynierii chemicznej przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, w tym zagadnień projektowania. ICHP_2A_K04, ICHP_2A_U07, ICHP_2A_W01, ICHP_2A_W04
4 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność korzystania z zaawansowanego, profesjonalnego dla danej specjalności oprogramowania komercyjnego. ICHP_2A_U08, ICHP_2A_U10, ICHP_2A_W06
5 Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych oraz analizy ich wyników. ICHP_2A_K06, ICHP_2A_U08, ICHP_2A_U09, ICHP_2A_U12, ICHP_2A_U18, ICHP_2A_W08
6 Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia analizy, oceny i porównywania alternatywnych nowych rozwiązań, oraz ich optymalizacji, z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. ICHP_2A_K06, ICHP_2A_U05, ICHP_2A_U11, ICHP_2A_U15, ICHP_2A_U16, ICHP_2A_W07, ICHP_2A_W09
7 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania decyzji uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych i ekonomicznych oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. ICHP_2A_K03, ICHP_2A_K05, ICHP_2A_U02, ICHP_2A_U03, ICHP_2A_U13, ICHP_2A_U14, ICHP_2A_W10, ICHP_2A_W12
8 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji. Znającego język obcy na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejącego posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz dyscyplin pokrewnych. ICHP_2A_K07, ICHP_2A_U01, ICHP_2A_U04, ICHP_2A_U06, ICHP_2A_W11

Inżynieria chemiczna S3

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Inżynieria chemiczna
Skrót nazwy: TICh
Liczba semestrów: 8
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2013-01-09
Poziom: trzeci
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: doktor inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 60

Ogólne cele programu kształcenia

Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i są powiązane z takimi kierunkami studiów jak: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria i ochrona środowiska, biotechnologia, nanotechnologia i nanomateriały, analityka chemiczna, towaroznawstwo, chemia, farmacja i pokrewnych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie z technologii i inżynierii chemicznej musi posiadać kwalifikacje II stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Nanotechnologia S1

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Nanotechnologia
Skrót nazwy: Nano
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: pierwszy
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 210
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Głównym celem jest uzyskanie wysokiego poziomu edukacji inżyniera nanotechnologii, dzięki któremu każdy absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje ułatwiające wyjście naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach technicznych drugiego stopnia.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, matematyki i chemii połączonej z technologią nformacyjną. Nano_1A_K01, Nano_1A_U01, Nano_1A_U07, Nano_1A_U09, Nano_1A_U11, Nano_1A_W01, Nano_1A_W02, Nano_1A_W05, Nano_1A_W06, Nano_1A_W09
2 Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauki o materiałach ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, nanomateriałów i biomateriałów. Nano_1A_K01, Nano_1A_K02, Nano_1A_K04, Nano_1A_U13, Nano_1A_U14, Nano_1A_W04, Nano_1A_W08, Nano_1A_W10, Nano_1A_W11
3 Ma umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nanonauki w praktyce inżynierskiej, a zwłaszcza projektowaniu i doborze nanomateriałów do różnych zastosowań praktycznych. Nano_1A_K01, Nano_1A_K02, Nano_1A_K04, Nano_1A_K07, Nano_1A_U12, Nano_1A_U13, Nano_1A_U15, Nano_1A_U16, Nano_1A_U17, Nano_1A_W06, Nano_1A_W10, Nano_1A_W11, Nano_1A_W13
4 Dysponuje szeroką wiedzę z zakresu metod kształtowania i badania struktury materiałów na poziomie nanoskopowym, technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów i nanomateriałów. Nano_1A_K01, Nano_1A_K02, Nano_1A_K04, Nano_1A_U10, Nano_1A_U13, Nano_1A_W04, Nano_1A_W08, Nano_1A_W11
5 Posiada szeroką wiedzę z zakresu technologii wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych. Nano_1A_K01, Nano_1A_K02, Nano_1A_K07, Nano_1A_U08, Nano_1A_U12, Nano_1A_U16, Nano_1A_W07, Nano_1A_W10
6 Ma umiejetność pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, doradczych. Nano_1A_K03, Nano_1A_K04, Nano_1A_K05, Nano_1A_K06, Nano_1A_U02, Nano_1A_U12, Nano_1A_U13, Nano_1A_U15, Nano_1A_U16, Nano_1A_U17, Nano_1A_W12, Nano_1A_W13, Nano_1A_W14, Nano_1A_W16
7 Ma umiejetność pracy w instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych. Nano_1A_K03, Nano_1A_K04, Nano_1A_K05, Nano_1A_K06, Nano_1A_U02, Nano_1A_U12, Nano_1A_U13, Nano_1A_U15, Nano_1A_U16, Nano_1A_U17, Nano_1A_W12, Nano_1A_W13, Nano_1A_W14, Nano_1A_W15, Nano_1A_W16
8 Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Nano_1A_K01, Nano_1A_U06
9 Posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Nano_1A_K01, Nano_1A_U01, Nano_1A_U02, Nano_1A_U03, Nano_1A_U04
10 Dysponuje szeroką wiedzę z zakresu metod kształtowania, badania struktury i technologii wytwarzania biomateriałów na poziomie nanoskopowym. Nano_1A_K01, Nano_1A_K02, Nano_1A_K04, Nano_1A_U10, Nano_1A_U13, Nano_1A_W04, Nano_1A_W08, Nano_1A_W11
11 Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Nano_1A_K01, Nano_1A_K02, Nano_1A_K03, Nano_1A_K04, Nano_1A_K05, Nano_1A_K06, Nano_1A_K07, Nano_1A_U01, Nano_1A_U02, Nano_1A_U03, Nano_1A_U04, Nano_1A_U05, Nano_1A_U06, Nano_1A_U07, Nano_1A_U08, Nano_1A_U09, Nano_1A_U10, Nano_1A_U11, Nano_1A_U12, Nano_1A_U13, Nano_1A_U14, Nano_1A_U15, Nano_1A_U16, Nano_1A_U17, Nano_1A_W01, Nano_1A_W02, Nano_1A_W03, Nano_1A_W04, Nano_1A_W05, Nano_1A_W06, Nano_1A_W07, Nano_1A_W08, Nano_1A_W09, Nano_1A_W10, Nano_1A_W11, Nano_1A_W12, Nano_1A_W13, Nano_1A_W14, Nano_1A_W15, Nano_1A_W16

Nanotechnologia S2

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Nanotechnologia
Skrót nazwy: Nano
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: drugi
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 90
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Głównym założeniem jest uzyskanie wysokiego standardu kształcenia magistra inżyniera nanotechnologii, wykazującego rozległą wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień nanotechnologii. Absolwent wykazuje umiejętność projektowania procesu nanotechnologicznego oraz jego realizacji i modernizacji. Potrafi samodzielnie rozwiązywać zagadnienia nanotechnologiczne przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska, prawnych, ekonomicznych i etycznych. Posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczej, potrafi organizować pracę grupową i czynnie w niej uczestniczyć. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej i technologii chemicznej. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U05, Nano_2A_U07, Nano_2A_U08, Nano_2A_U10, Nano_2A_U14, Nano_2A_U15, Nano_2A_W01, Nano_2A_W02, Nano_2A_W03
2 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich; nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U09, Nano_2A_U10, Nano_2A_U13, Nano_2A_W06, Nano_2A_W07
3 Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U09, Nano_2A_U10, Nano_2A_U13, Nano_2A_W06, Nano_2A_W07
4 Ma umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U07, Nano_2A_U08, Nano_2A_U12, Nano_2A_U15, Nano_2A_W04, Nano_2A_W07
5 Wykazuje znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U02, Nano_2A_U11, Nano_2A_U12, Nano_2A_U13, Nano_2A_W05, Nano_2A_W06, Nano_2A_W08
6 Posiada znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U02, Nano_2A_U11, Nano_2A_U12, Nano_2A_U13, Nano_2A_W05, Nano_2A_W06, Nano_2A_W08
7 Posiada umiejetność podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanotechnologii. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U01, Nano_2A_U03, Nano_2A_U04, Nano_2A_U05, Nano_2A_W04, Nano_2A_W05, Nano_2A_W06
8 Posiada umiejetność obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U07, Nano_2A_U08, Nano_2A_U09, Nano_2A_U12, Nano_2A_U15, Nano_2A_W04, Nano_2A_W07
9 Posiada umiejetność samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach uwzględniając zasady ochrony własności. Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K04, Nano_2A_U05, Nano_2A_W08, Nano_2A_W09
10 Ma wiedzę i kwalifikacje do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Nano_2A_K01, Nano_2A_K02, Nano_2A_K03, Nano_2A_K04, Nano_2A_U01, Nano_2A_U02, Nano_2A_U03, Nano_2A_U04, Nano_2A_U05, Nano_2A_U06, Nano_2A_U07, Nano_2A_U08, Nano_2A_U09, Nano_2A_U10, Nano_2A_U11, Nano_2A_U12, Nano_2A_U13, Nano_2A_U14, Nano_2A_U15, Nano_2A_W01, Nano_2A_W02, Nano_2A_W03, Nano_2A_W04, Nano_2A_W05, Nano_2A_W06, Nano_2A_W07, Nano_2A_W08, Nano_2A_W09

Ochrona Środowiska S1

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Ochrona środowiska
Skrót nazwy: KOS
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: pierwszy
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 210
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia w zakresie problematyki ochrony środowiska, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach technicznych drugiego stopnia.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynierskich.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę ogólną, jak i praktyczną z zakresu nauk technicznych oraz powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów, w tym chemicznych, w szczególności z metod i technik analizy stanu środowiska oraz jego efektywnej ochrony, którą potrafi zastosować do rozwiązywania zadań inżynierskich typowych dla działalności ukierunkowanej na ochronę środowiska przyrodniczego. KOS_1A_K01, KOS_1A_U04, KOS_1A_U06, KOS_1A_U08, KOS_1A_U09, KOS_1A_U10, KOS_1A_U11, KOS_1A_U12, KOS_1A_U15, KOS_1A_U16, KOS_1A_U17, KOS_1A_U18, KOS_1A_W01, KOS_1A_W02, KOS_1A_W03, KOS_1A_W04, KOS_1A_W05, KOS_1A_W07, KOS_1A_W08, KOS_1A_W09, KOS_1A_W10, KOS_1A_W11, KOS_1A_W12, KOS_1A_W13, KOS_1A_W14, KOS_1A_W18
2 Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w obszarach kształcenia powiązanych ze studiowanym kierunkiem w zakresie  pozatechnicznych uwarunkowań mających istotny wpływ na stan środowiska i wykonywanie zadań związanych z jego ochroną. KOS_1A_K02, KOS_1A_K03, KOS_1A_K05, KOS_1A_K06, KOS_1A_K08, KOS_1A_U12, KOS_1A_U14, KOS_1A_W06, KOS_1A_W14, KOS_1A_W15, KOS_1A_W16
3 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność  korzystania z podstawowego oprogramowania komercyjnego służącego do rozwiązywania typowych zadań związanych z wykonywanym zawodem, w szczególności wykorzystywanego do oceny aktualnego stanu środowiska oraz jego prognozowania. KOS_1A_U01, KOS_1A_U04, KOS_1A_U08, KOS_1A_U09, KOS_1A_U10, KOS_1A_U11, KOS_1A_U17, KOS_1A_U18, KOS_1A_W05, KOS_1A_W13
4 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,  kierowania  podległymi sobie pracownikami oraz podejmowania  i wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej. KOS_1A_K01, KOS_1A_K04, KOS_1A_K05, KOS_1A_K06, KOS_1A_K07, KOS_1A_U02, KOS_1A_U03, KOS_1A_U05, KOS_1A_U13, KOS_1A_U14, KOS_1A_W17
5 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji. Umiejącego posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych, a w szczególności w ochronie środowiska i dyscyplinach pokrewnych oraz  znającego minimum jeden język obcy uznawany za język komunikacji międzynarodowej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. KOS_1A_K01, KOS_1A_K08, KOS_1A_U01, KOS_1A_U02, KOS_1A_U03, KOS_1A_U04, KOS_1A_U05, KOS_1A_U06, KOS_1A_U07, KOS_1A_U08

Ochrona Środowiska S2

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Ochrona środowiska
Skrót nazwy: KOS
Liczba semestrów: 3
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: drugi
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 90
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia w zakresie problematyki ochrony środowiska, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia w szczególności w obszarze nauki techniczne i nauki ścisłe.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynierskich.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 Wykształcenie absolwenta posiadającego obszerną wiedzę ogólną, specjalistyczną i praktyczną z zakresu nauk technicznych oraz powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów, w tym chemicznych, w szczególności z metod i technik analizy stanu środowiska oraz jego efektywnej ochrony, którą potrafi efektywnie zastosować do wykonywania działalności ukierunkowanej na ochronę środowiska przyrodniczego, w tym noszącej charakter unikalny lub naukowy. KOS_2A_K01, KOS_2A_U04, KOS_2A_U06, KOS_2A_U07, KOS_2A_U08, KOS_2A_U09, KOS_2A_U10, KOS_2A_U11, KOS_2A_U12, KOS_2A_U14, KOS_2A_U15, KOS_2A_U16, KOS_2A_U17, KOS_2A_U18, KOS_2A_U19, KOS_2A_U20, KOS_2A_U21, KOS_2A_U22, KOS_2A_W01, KOS_2A_W02, KOS_2A_W03, KOS_2A_W04, KOS_2A_W05, KOS_2A_W07, KOS_2A_W08, KOS_2A_W09, KOS_2A_W11, KOS_2A_W12, KOS_2A_W13, KOS_2A_W14, KOS_2A_W15
2 Przygotowanie absolwenta posiadającego wiedzę i umiejętności w obszarach kształcenia powiązanych ze studiowanym kierunkiem w zakresie  pozatechnicznych uwarunkowań mających istotny wpływ na stan środowiska i wykonywanie zadań związanych z jego ochroną. KOS_2A_K02, KOS_2A_K03, KOS_2A_K05, KOS_2A_K06, KOS_2A_K08, KOS_2A_U07, KOS_2A_U12, KOS_2A_U13, KOS_2A_U17, KOS_2A_U20, KOS_2A_U22, KOS_2A_W05, KOS_2A_W06, KOS_2A_W07, KOS_2A_W11, KOS_2A_W12, KOS_2A_W13, KOS_2A_W14, KOS_2A_W15
3 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność  korzystania z podstawowego oprogramowania komercyjnego służącego do rozwiązywania zadań związanych z wykonywanym zawodem, w szczególności wykonywania oceny statystycznej wyników pomiarów i stanu środowiska przyrodniczego, ich modelowania i prognozowania, w tym z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego. KOS_2A_U01, KOS_2A_U04, KOS_2A_U08, KOS_2A_U09, KOS_2A_U10, KOS_2A_U11, KOS_2A_U12, KOS_2A_U17, KOS_2A_U18, KOS_2A_W04, KOS_2A_W05, KOS_2A_W13
4 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej,  kierowania  podległymi sobie pracownikami oraz podejmowania  i wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej. KOS_2A_K01, KOS_2A_K04, KOS_2A_K05, KOS_2A_K06, KOS_2A_K07, KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U05, KOS_2A_U13, KOS_2A_U14, KOS_2A_U19, KOS_2A_U20, KOS_2A_U21, KOS_2A_U22, KOS_2A_W02, KOS_2A_W05, KOS_2A_W09, KOS_2A_W14
5 Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji. Umiejącego posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych, a w szczególności w ochronie środowiska i dyscyplinach pokrewnych oraz  znającego minimum jeden język obcy uznawany za język komunikacji międzynarodowej na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. KOS_2A_K01, KOS_2A_K08, KOS_2A_U01, KOS_2A_U02, KOS_2A_U03, KOS_2A_U04, KOS_2A_U05, KOS_2A_U06, KOS_2A_U07, KOS_2A_U08, KOS_2A_U09, KOS_2A_U13

Technologia Chemiczna S1

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Technologia chemiczna
Skrót nazwy: TCH
Liczba semestrów: 7
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: pierwszy
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 210
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia inżyniera chemika, dzięki któremu każdy absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprostanie oczekiwaniom współczesnej gospodarki. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach technicznych drugiego stopnia.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 opanował wiedzę z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej dotyczącą właściwości i reaktywności poszczególnych klas związków chemicznych i procesów fizykochemicznych TCH_1A_U18, TCH_1A_W02, TCH_1A_W03, TCH_1A_W07
2 opanował  wiedzę z zakresu chemii dotyczącą poszczególnych klas związków chemicznych i procesów fizykochemicznych TCH_1A_U18, TCH_1A_W03, TCH_1A_W07
3 posiada wiedzę i umiejętności z zakresu  chemii, niezbędną do zrozumienia chemicznych procesów technologicznych TCH_1A_U17, TCH_1A_W08
4 nabywa praktyczne umiejętności pracy w laboratorium chemicznym TCH_1A_U08
5 potrafi zaplanować i przeprowadzić syntezę chemiczną TCH_1A_U08
6 potrafi zebrać literaturę niezbędną do zrozumienia i przeprowadzenia syntezy chemicznej i badania zjawisk fizyko-chemicznych TCH_1A_U01, TCH_1A_U02, TCH_1A_U05, TCH_1A_U07, TCH_1A_U09
7 powinien rozumieć i mieć opanowane podstawowe operacje jednostkowe w chemii i technologii chemicznej TCH_1A_U19, TCH_1A_U20, TCH_1A_U24
8 posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy oraz przestrzegania zasad etyki i przepisów prawa w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju TCH_1A_K03, TCH_1A_K04, TCH_1A_K05, TCH_1A_U15, TCH_1A_W06, TCH_1A_W09, TCH_1A_W14, TCH_1A_W16, TCH_1A_W18, TCH_1A_W19, TCH_1A_W21
9 opanował techniki wspomagające podejmowanie decyzji TCH_1A_W13
10 opanował wiedzę opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów TCH_1A_K05, TCH_1A_U21, TCH_1A_W04
11 zna technologie wytwarzania materiałów i wyrobów oraz potrafi umiejętnie dokonywać analizy procesów technologicznych wraz z ich projektowaniem TCH_1A_U14, TCH_1A_U15, TCH_1A_U17, TCH_1A_U20, TCH_1A_U24, TCH_1A_W09, TCH_1A_W10, TCH_1A_W11, TCH_1A_W12, TCH_1A_W13, TCH_1A_W18
12 opanował umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym w zakresie technologii chemicznej i posiada zdolność do porozumiewania się na forum międzynarodowym TCH_1A_U02, TCH_1A_U03, TCH_1A_U04, TCH_1A_U06
13 posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych technika zarządzania przedsiebiorstwami, funkcjonowania podmiotu gospodarczego oraz prowadzenia działalności gospodarczej TCH_1A_K10, TCH_1A_W16, TCH_1A_W17
14 posiada przygotowanie do pracy w produkcji w przemyśle chemicznym  i pokrewnych oraz w zapleczu naukowo-badawczym TCH_1A_U13, TCH_1A_U14, TCH_1A_W02, TCH_1A_W03, TCH_1A_W04, TCH_1A_W05, TCH_1A_W06, TCH_1A_W07, TCH_1A_W20
15 posiada przygotowanie do pracy w laboratoriach oceny jakości różnych wyrobów/towarów w różnych dziedzinach gospodarki TCH_1A_K07, TCH_1A_K08, TCH_1A_K09, TCH_1A_K11, TCH_1A_U17, TCH_1A_U20, TCH_1A_U23, TCH_1A_W03, TCH_1A_W04, TCH_1A_W07, TCH_1A_W09, TCH_1A_W14, TCH_1A_W15
16 posiada umiejętność opracowania raportów/sprawozdań oraz ich publicznej prezentacji w wersji multimedialnej TCH_1A_K03, TCH_1A_K08, TCH_1A_K11, TCH_1A_U01, TCH_1A_U02, TCH_1A_U03, TCH_1A_U04, TCH_1A_U07, TCH_1A_U16, TCH_1A_U22
17 posiada podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej TCH_1A_U01, TCH_1A_W13, TCH_1A_W18
18 posiada świadomość potrzeby kształcenia ustawicznego i pracy grupowej TCH_1A_K01, TCH_1A_K02, TCH_1A_K03, TCH_1A_K06, TCH_1A_U05, TCH_1A_U12, TCH_1A_W16
19 posiada wiedzę z matematyki w zakresie pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu operacji i procesów chemicznych w technologii chemicznej oraz obliczeń potrzebnych w praktycznych rozwiązaniach inżynierskich TCH_1A_U10, TCH_1A_U11, TCH_1A_W01

Technologia Chemiczna S2

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Technologia chemiczna
Skrót nazwy: TCH
Liczba semestrów: 3
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-10-01
Poziom: drugi
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: magister inżynier
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 90
Obszary kształcenia: nauki techniczne, studia inżynierskie

Ogólne cele programu kształcenia

Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiego standardu kształcenia magistra inżyniera technologii chemicznej, posiadającego szeroką wiedzę z zakresu specjalistycznych zagadnień technologii chemicznej. Absolwent posiada umiejętność projektowania procesu technologicznego oraz jego realizacji i modernizacji. Potrafi samodzielnie rozwiązywać zagadnienia technologiczne przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska, prawnych, ekonomicznych i etycznych. Posiada kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczej, potrafi organizować pracę grupową i czynnie w niej uczestniczyć. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Cel ogólny wiąże się ze Strategią i Misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do roku 2020 zapewniając przygotowanie światłych i świadomych swej roli w Polsce, Europie i świecie elit intelektualnych, zdolnych przyjąć i podjąć w przyszłości zadania kształtowania postaw patriotyzmu, humanizmu i tolerancji. W sposób szczególny cel wiąże się z celem szczegółowym 1.2.1 Strategii: Realizacja programu „Aktywny Student" oraz z celami szczegółowymi 3.1.1.a Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednocześnie łączy się ze strategią rozwoju Polski do roku 2030, Kluczowy projekt 11.4 podpunkt e: Uzupełnienie kształcenia na poziomie wyższym o współpracę z sektorem gospodarki w dwóch wymiarach: dopasowania oferty uczelni do rynku pracy oraz zwiększenia liczby studentów i doktorantów na studiach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjnych.

Zależności między szczegółowymi celami programu kształcenia a kierunkowymi efektami kształcenia

Lp. Szczegółowe cele programu kształcenia Kody kierunkowych efektów kształcenia
1 posiada przygotowanie do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności TCH_2A_K01, TCH_2A_K04, TCH_2A_U01, TCH_2A_U02, TCH_2A_U04, TCH_2A_U05, TCH_2A_U07, TCH_2A_U08, TCH_2A_U09, TCH_2A_U10, TCH_2A_U11, TCH_2A_U12, TCH_2A_U13, TCH_2A_U14, TCH_2A_U15, TCH_2A_U16, TCH_2A_U17, TCH_2A_U18, TCH_2A_U19, TCH_2A_U20, TCH_2A_W05, TCH_2A_W08, TCH_2A_W10, TCH_2A_W11, TCH_2A_W12
2 opanował formułowanie koncepcji procesu technologicznego w przemyśle chemicznym i pokrewnych TCH_2A_K01, TCH_2A_K04, TCH_2A_U02, TCH_2A_U09, TCH_2A_U10, TCH_2A_U11, TCH_2A_U12, TCH_2A_U13, TCH_2A_U14, TCH_2A_U15, TCH_2A_U16, TCH_2A_U17, TCH_2A_U18, TCH_2A_U19, TCH_2A_U20, TCH_2A_W01, TCH_2A_W02, TCH_2A_W03, TCH_2A_W06, TCH_2A_W09, TCH_2A_W10, TCH_2A_W11, TCH_2A_W12, TCH_2A_W13
3 posiada przygotowanie do projektowania procesu, produktu i wdrażania do praktyki przemysłowej i/lub modernizacji TCH_2A_K01, TCH_2A_K04, TCH_2A_U01, TCH_2A_U02, TCH_2A_U03, TCH_2A_U08, TCH_2A_U09, TCH_2A_U10, TCH_2A_U11, TCH_2A_U12, TCH_2A_U13, TCH_2A_U14, TCH_2A_U15, TCH_2A_U16, TCH_2A_U17, TCH_2A_U18, TCH_2A_U19, TCH_2A_W01, TCH_2A_W02, TCH_2A_W03, TCH_2A_W04, TCH_2A_W05, TCH_2A_W06, TCH_2A_W07, TCH_2A_W08, TCH_2A_W09, TCH_2A_W10, TCH_2A_W11, TCH_2A_W12, TCH_2A_W13
4 samodzielne rozwiązywanie zagadnień technologicznych przy uwzględnieniu aspektów bezpieczenstwa, ochrony środowiska, prawnych, ekonomicznych i etycznych TCH_2A_K02, TCH_2A_U03, TCH_2A_U09, TCH_2A_W03, TCH_2A_W04, TCH_2A_W14
5 posiada przygotowanie do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin TCH_2A_K02, TCH_2A_K03, TCH_2A_K04, TCH_2A_U01, TCH_2A_U03, TCH_2A_U06, TCH_2A_W04, TCH_2A_W14
6 ma wiedzę z zakresu oceny i kontroli jakości surowców i produktów w przemyśle chemicznym i pokrewnych TCH_2A_K01, TCH_2A_K04, TCH_2A_U01, TCH_2A_U08, TCH_2A_U13, TCH_2A_U15, TCH_2A_U16, TCH_2A_U17, TCH_2A_U18, TCH_2A_W06, TCH_2A_W08, TCH_2A_W10, TCH_2A_W13
7 posiada przygotowanie do pracy w przemyśle, jednostkach badawczych, zapleczu rozwojowym przemysłu, biurach projektowych oraz administracji TCH_2A_K01, TCH_2A_K02, TCH_2A_K03, TCH_2A_K04, TCH_2A_U01, TCH_2A_U02, TCH_2A_U03, TCH_2A_U04, TCH_2A_U05, TCH_2A_U06, TCH_2A_U07, TCH_2A_U08, TCH_2A_U09, TCH_2A_U10, TCH_2A_U11, TCH_2A_U12, TCH_2A_U13, TCH_2A_U14, TCH_2A_U15, TCH_2A_U16, TCH_2A_U17, TCH_2A_U18, TCH_2A_U19, TCH_2A_U20, TCH_2A_W01, TCH_2A_W02, TCH_2A_W03, TCH_2A_W04, TCH_2A_W05, TCH_2A_W06, TCH_2A_W07, TCH_2A_W08, TCH_2A_W09, TCH_2A_W10, TCH_2A_W11, TCH_2A_W12, TCH_2A_W13
8 jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych oraz w zakresie organizacji pracy grupowej i kierowania zespołami TCH_2A_K01, TCH_2A_K02, TCH_2A_K03, TCH_2A_K04, TCH_2A_U02, TCH_2A_U03, TCH_2A_U04, TCH_2A_U05, TCH_2A_U09, TCH_2A_W04, TCH_2A_W14
9 posiada umiejetność korzystania z nowych technik instrumentalnych w analizie surowców i produktów oraz w prowadzeniu procesow technologicznych TCH_2A_K01, TCH_2A_K04, TCH_2A_U08, TCH_2A_U13, TCH_2A_U16, TCH_2A_U17, TCH_2A_U19, TCH_2A_W08, TCH_2A_W13
10 posiada wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej TCH_2A_K01, TCH_2A_K04, TCH_2A_U15, TCH_2A_W03, TCH_2A_W12, TCH_2A_W15
11 posiada znajomość języka obcego umożliwiająca współpracę z partnerami zagranicznymi TCH_2A_K01, TCH_2A_K02, TCH_2A_K03, TCH_2A_U01, TCH_2A_U02, TCH_2A_U03, TCH_2A_U04, TCH_2A_U05, TCH_2A_U07
12 jest przygotowany do publicznego przedstawiania aspektów technicznych w działalności zawodowej TCH_2A_K02, TCH_2A_U03, TCH_2A_U04, TCH_2A_U05

Technologia Chemiczna S3

Rozwiń

 

Wydział: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Nazwa: Technologia chemiczna
Skrót nazwy: TICh
Liczba semestrów: 8
Rok akademicki: 2012/2013
Obowiazuje od: 2012-12-05
Poziom: trzeci
Forma: stacjonarne
Tytuł zawodowy absolwenta: doktor
Profil: ogólnoakademicki
Punkty ECTS: 60

Studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i są powiązane z takimi kierunkami studiów jak: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria i ochrona środowiska, biotechnologia, nanotechnologia i nanomateriały, analityka chemiczna, towaroznawstwo, chemia, farmacja i pokrewnych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie z technologii i inżynierii chemicznej musi posiadać kwalifikacje II stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem