Efekty kształcenia - Studia niestacjonarne I stopnia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
ICHP_1A_W01 ma wiedzę z zakresu matematyki na poziomie wyższym niezbędną do opisu i analizy problemów inżynierskich, modelowania oraz obliczeń z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_W02 ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych
ICHP_1A_W03 ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii analitycznej, przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_W04 posiada wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki i miernictwa przemysłowego, informatyki i grafiki komputerowej
ICHP_1A_W05 zna zasady ochrony środowiska i gospodarki odpadami
ICHP_1A_W06 ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii produktu i jakości
ICHP_1A_W07 ma podstawową wiedzę w zakresie technologii chemicznej
ICHP_1A_W08 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W09 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
ICHP_1A_W10 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z kinetyki procesów przemian fizycznych i chemicznych, termodynamika i inżynierii reaktorów chemicznych
ICHP_1A_W11 ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
ICHP_1A_W12 ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W13 ma wiedzę o obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych w kraju i na świecie
ICHP_1A_W14 ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, urządzeń i instalacji w przemyśle chemicznym i pokrewnych
ICHP_1A_W15 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej \
ICHP_1A_W16 ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
ICHP_1A_W17 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii
ICHP_1A_W18 ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
ICHP_1A_W19 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
ICHP_1A_W20 zna funkcjonowanie typowych procesów w inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U02 potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach używając różnych technik przekazu informacji, w tym w języku obcym
ICHP_1A_U03 potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
ICHP_1A_U04 potrafi przygotować w języku polskim lub obcym prezentację ustną z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych posługując się słownictwem technicznym
ICHP_1A_U05 ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
ICHP_1A_U06 ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim lub innym obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a szczególnie w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U07 potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U08 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty procesowe, w tym pomiary, symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
ICHP_1A_U09 potrafi wykorzystać metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
ICHP_1A_U10 w oparciu o wiedzę ogólną potrafi wyjaśnić podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U11 potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich
ICHP_1A_U12 potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle, potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych
ICHP_1A_U13 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
ICHP_1A_U14 potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności procesów, urządzeń, aparatów, instalacji, obiektów i systemów
ICHP_1A_U15 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla obszaru inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U16 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii chemicznej i procesowej, wybrać i zastosować właściwą metodę wykonania oraz wybrać narzędzia
ICHP_1A_U17 potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie oraz aparat, obiekt, proces lub system, typowy dla inżynierii chemicznej i procesowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
ICHP_1A_K01 rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
ICHP_1A_K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ICHP_1A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi pełnić rolę lidera lub kierownika zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania
ICHP_1A_K04 potrafi określać priorytety służące realizacji zadań własnych lub innych członków grupy w celu osiągnięcia postawionego celu
ICHP_1A_K05 potrafi kierować własnym rozwojem zawodowym podejmując decyzje, rozwiązuje problemy, w tym interpersonalne, związane z wykonywaną pracą
ICHP_1A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
ICHP_1A_K07 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu, m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji związanych z działalnością produkcyjną i potrafi przekazać takie informacje w sposób zrozumiały

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem