Efekty kształcenia - Studia stacjonarne I stopnia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
Nano_1A_W01 ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej, niezbędne do rozumienia i ilościowego opisu zjawisk i procesów nanotechnologicznych i chemicznych oraz modelowaniu zjawisk i procesów technicznych
Nano_1A_W02 ma uporządkowaną i podbudowana teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej, analitycznej, biochemii, fizyki i ich technicznych zastosowań niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk fizycznych oraz rozumienia roli fizyki w różnych obszarach techniki i nanotechnologii
Nano_1A_W03 ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i metrologii niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zagadnień w technice i nanotechnologii
Nano_1A_W04 ma wiedzę z zakresu budowy materii, mechanizmów procesów chemicznych i ich aplikacji w nanotechnologii wytwarzania nowoczesnych materiałów
Nano_1A_W05 ma szczegółową wiedzę związaną z zagadnieniami fizyki współczesnej, niezbędnymi do rozumienia podstawowych mechanizmów fizycznych i wykorzystania wiedzy fizycznej w nanotechnologii
Nano_1A_W06 ma podstawową wiedzę w zakresie technik komputerowych, w tym metodyki i technik programowania, grafiki komputerowej oraz obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych niezbędnych w nanotechnologii
Nano_1A_W07 ma wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego w kraju i na świecie i gospodarką odpadami
Nano_1A_W08 ma wiedzę z zakresu technik oraz metod identyfikacji i charakteryzowania nanomateriałów, a także ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z nanotechnologią
Nano_1A_W09 ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju i zastosowaniach fizyki w wybranych zagadnieniach technicznych i technologicznych
Nano_1A_W10 ma podstawową wiedzę o cyklu życia materiałów oraz na temat zasad funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów wykorzystujących metody technologii chemicznej i fizyki technicznej, szczególnie w aspekcie wytwarzania nanomateriałów
Nano_1A_W11 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia, materiały i nanomateriały do projektowania, modelowania, symulacji i wytwarzania przyrządów i urządzeń technicznych oraz rozwiązywania za ich pomocą prostych zagadnień technicznych i badawczych
Nano_1A_W12 ma podstawową wiedzę dotyczącą etyki zawodowej w zakresie jakości wykonania i zasad eksploatacji urządzeń technicznych oraz podstaw BHP
Nano_1A_W13 ma wiedzę ogólną potrzebną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Nano_1A_W14 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii
Nano_1A_W15 ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa patentowego
Nano_1A_W16 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Nano_1A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologi, nanomateriałów, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Nano_1A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów
Nano_1A_U03 potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych dla kierunku nanotechnologii dobrze udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów
Nano_1A_U04 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień związanych tematycznie z treściami programowymi studiów
Nano_1A_U05 ma umiejętność samokształcenia się, m. in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Nano_1A_U06 posługuje się językiem angielskim (lub innym językiem obcym) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego, w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem instrukcji technicznych, artykułów i podręczników z dziedziny nauk ścisłych, a w szczególności z zakresu nanotechnologii i nanomateriałów
Nano_1A_U07 potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi do projektowania, modelowania i symulacji komputerowych wybranych zagadnień chemicznych, fizycznych i technicznych
Nano_1A_U08 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, interpretować i opracowywać uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Nano_1A_U09 potrafi identyfikować problematykę fizyczną i chemiczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych oraz wykorzystywać metodykę badań fizykochemicznych (wyniki eksperymentalne, symulacje) do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
Nano_1A_U10 potrafi dokonać doboru metod analitycznych i aparatury właściwych dla przeprowadzenia badań laboratoryjnych oraz dokonać krytycznej analizy sposobów ich wykorzystania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Nano_1A_U11 potrafi wykorzystać poznane metody eksperymentalne, symulacje komputerowe i modele teoretyczne do analizy i rozwiązywania problemów inżynierskich
Nano_1A_U12 potrafi dostrzegać konsekwencje środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wprowadzania konkretnych rozwiązań technicznych oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Nano_1A_U13 potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i fizycznych oraz stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Nano_1A_U14 potrafi oznaczać właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów, w szczególności nanomateriałów przy wykorzystaniu odpowiednich technik badawczych
Nano_1A_U15 potrafi wstępnie oszacować koszty planowanego zadania inżynierskiego
Nano_1A_U16 na podstawie analizy istniejącego procesu potrafi zaproponować jego modernizacje, prowadzące do poprawy wskaźników ekonomicznych oraz środowiskowych
Nano_1A_U17 potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfiką, charakterystyczny dla ukończonej specjalności oraz ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i urządzeń
Nano_1A_K01 rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji, rozumie konieczność nieustannej adaptacji swojej wiedzy i umiejętności do zmian zachodzących w technice i nanotechnologii, potrafi organizować proces zdobywania wiedzy przez inne osoby oraz zachęcać je do pracy samodzielnej
Nano_1A_K02 ma świadomość pozatechnicznych konsekwencji zastosowania nanotechnologi i nanomateriałow ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko i organizm człowieka, rozumie wagę odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Nano_1A_K03 potrafi pracować zespołowo; rozumie odpowiedzialność za działania własne i innych osób
Nano_1A_K04 potrafi odpowiednio określić zadania priorytetowe służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i dążyć do ich wykonania, potrafi dostosowywać działania do pojawiających się niespodziewanych problemów
Nano_1A_K05 rozumie zasady etyki zawodowej, prawidłowo oceniać wkład członków zespołu do osiąganych wyników jest świadom i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w wykonywanym zawodzie
Nano_1A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Nano_1A_K07 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji o najnowszych osiągnięciach nanotechnologii i związanych z nimi korzyści oraz problemów, potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem