Efekty kształcenia - Studia stacjonarne I stopnia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
KOS_1A_W01 ma wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań w zakresie ochrony środowiska, w szczególności niezbędną do rozumienia i opisu praw fizycznych i chemicznych oraz wykonywania obliczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej
KOS_1A_W02 ma wiedzę z zakresu fizyki przydatną do opisu i zrozumienia zjawisk i praw fizycznych stanowiących podstawę dla dalszego kształcenia, w szczególności w zakresie chemii fizycznej, inżynierii i technologii chemicznej
KOS_1A_W03 ma wiedzę z zakresu chemii ogólnej, przydatną do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych ze studiowanym kierunkiem
KOS_1A_W04 ma wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz wpływu na środowisko (monitoring, analityka środowiskowa, ocena i prognozowanie oddziaływania)
KOS_1A_W05 zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_1A_W06 ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
KOS_1A_W07 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_1A_W08 ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia, takie jak: zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego, w tym poprzez postępowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz jego odbudowa metodami technicznymi, chemicznymi i biologicznymi
KOS_1A_W09 ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz wypływu odpadów z instalacji
KOS_1A_W10 ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
KOS_1A_W11 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
KOS_1A_W12 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie ochrony środowiska
KOS_1A_W13 zna podstawowe narzędzia informatyczne służące do wykonywania obliczeń i oceny statystycznej wyników pomiarów i badań, niezbędne przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz do przygotowania prezentacji zamierzeń i rezultatów
KOS_1A_W14 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
KOS_1A_W15 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego prowadzenia działalności gospodarczej
KOS_1A_W16 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
KOS_1A_W17 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku studiów ochrona środowiska, w szczególności w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, technologii i technik oczyszczania strumieni odlotowych oraz odnowy środowiska
KOS_1A_W18 zna typowe technologie inżynierskie w zakresie inżynierii i technologii ochrony środowiska
KOS_1A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
KOS_1A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
KOS_1A_U03 potrafi przygotować w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym, spośród uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu kierunku studiów ochrona środowiska
KOS_1A_U04 potrafi zgodnie z obowiązującymi przepisami opracować dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonego kierunku studiów
KOS_1A_U05 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i co najmniej jednym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kierunku studiów ochrona środowiska
KOS_1A_U06 ma umiejętność samokształcenia się
KOS_1A_U07 ma umiejętności posługiwania się językiem obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
KOS_1A_U08 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
KOS_1A_U09 potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
KOS_1A_U10 potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
KOS_1A_U11 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
KOS_1A_U12 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
KOS_1A_U13 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
KOS_1A_U14 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
KOS_1A_U15 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
KOS_1A_U16 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska
KOS_1A_U17 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
KOS_1A_U18 potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi
KOS_1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
KOS_1A_K02 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_1A_K03 wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
KOS_1A_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
KOS_1A_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
KOS_1A_K06 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu; ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
KOS_1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
KOS_1A_K08 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem