Efekty kształcenia - Studia stacjonarne I stopnia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
TCH_1A_W01 ma wiedzę z matematyki w zakresie pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu operacji i procesów chemicznych w technologii chemicznej oraz obliczeń potrzebnych w praktycznych rozwiązaniach inżynierskich
TCH_1A_W02 ma wiedzę z fizyki w zakresie umożliwiającym rozumienie zjawisk i procesów fizycznych
TCH_1A_W03 ma wiedzę z zakresu chemii niezbędną do rozumienia i ilościowego opisu zjawisk i praw chemicznych oraz procesów technologicznych
TCH_1A_W04 ma wiedzę w zakresie podstawowym materiałoznawstwa i korozji, umożliwiającą dobór materiałów stosowanych w budowie aparatury chemicznej i instalacji technologicznych
TCH_1A_W05 ma wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki w zakresie potrzebnym do rozwiązywania i formułowania prostych zadań i obliczeń związanych z technologią chemiczną
TCH_1A_W06 ma wiedzę w zakresie ochrony środowiska związaną z produkcją chemiczną i przemysłami pokrewnymi oraz zagospodarowaniem odpadów i półproduktów
TCH_1A_W07 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej
TCH_1A_W08 ma ugruntowaną wiedzę w zakresie kinetyki i katalizy procesów chemicznych oraz termodynamiki
TCH_1A_W09 ma wiedzę z zakresu metod identyfikacji, oznaczania składu oraz charakteryzowania produktów przemysłu chemicznego
TCH_1A_W10 ma wiedzę z zakresu budowy reaktorów chemicznych i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym
TCH_1A_W11 ma wiedzę o surowcach przemysłu chemicznego i pokrewnych procesach stosowanych w ich przetwarzaniu do produktów użytkowych
TCH_1A_W12 ma wiedzę z inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i eksploatacji aparatury przemysłu chemicznego
TCH_1A_W13 ma wiedzę o trendach rozwojowych przemysłu chemicznego
TCH_1A_W14 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii wody i ścieków
TCH_1A_W15 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technologią chemiczną
TCH_1A_W16 ma wiedzę ogólna niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej
TCH_1A_W17 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii
TCH_1A_W18 ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego, informacji patentowej
TCH_1A_W19 posiada wiedzę o podstawowych procesach przemysłowej syntezy chemicznej i w zakresie bezpieczeństwa technicznego
TCH_1A_W20 ma wiedzę z zakresu rozdzielania mieszanin, w tym szczegółową z zakresu rozdzielania mieszanin metodami membranowymi
TCH_1A_W21 ma ogólną wiedzę z zakresu kultury i sztuki
TCH_1A_U01 potrafi pozyskiwać informacje literaturowe z baz danych oraz innych źródeł związanych z naukami chemicznymi i fizycznymi; potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować je, wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
TCH_1A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w co najmniej jednym języku obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_1A_U03 potrafi przygotować w języku polskim oraz przynajmniej w jednym języku obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu technologii chemicznej potrafi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracować dokumentację technologiczną procesu z zakresu ukończonej specjalności oraz współpracować w opracowaniu dokumentacji inżynierskich ze specjalistami z innych dziedzin
TCH_1A_U04 potrafi przygotować prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu kierunku studiów technologia chemiczna, w języku polskim oraz przynajmniej w jednym języku obcym spośród języków: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_1A_U05 ma umiejętność samokształcenia się
TCH_1A_U06 ma umiejętność posługiwania się językiem obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w zakresie technologii chemicznej, w tym również umiejętność posługiwania sie słownictwem technicznym z zakresu ukończonej specjalności
TCH_1A_U07 potrafi posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie technologii chemicznej
TCH_1A_U08 potrafi planować i wykonywać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski
TCH_1A_U09 potrafi korzystać z symulatorów wspomagających oznaczenia chemiczne oraz prace doświadczalne i inżynierskie w technologii chemicznej (ChemCAD)
TCH_1A_U10 potrafi wykorzystywać wiedzę matematyczną i informatyczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
TCH_1A_U11 potrafi stosować podstawowe metody planowania eksperymentu oraz różne metody eksperymentalne i analityczne do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
TCH_1A_U12 potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne realizowanych zadań inżynierskich
TCH_1A_U13 potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujące w przemyśle chemicznym
TCH_1A_U14 potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem surowców i produktów przemysłu chemicznego oraz zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów chemicznych
TCH_1A_U15 potrafi wstępnie ocenić efekty ekonomiczne inżynierskich działań modernizacyjnych związanych z eksploatacja procesów technologii chemicznej
TCH_1A_U16 potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania aparatów i istniejących rozwiązań technicznych w procesach technologii chemicznej
TCH_1A_U17 potrafi oznaczać podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów stosowanych w technologii chemicznej
TCH_1A_U18 potrafi przewidywać reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy oraz obliczać efekty cieplne reakcji i procesów chemicznych
TCH_1A_U19 ma umiejętność doboru reakcji chemicznych do realizacji konkretnych procesów technologicznych i zadań z zakresu technologii chemicznej, w szczególności z zakresu ukończonej specjalności
TCH_1A_U20 potrafi stosować podstawowe metody analityczne i techniki laboratoryjne do analizy, syntezy, wydzielania i oczyszczania związków chemicznych stosowanych w technologii chemicznej, w szczególności w zakresie ukończonej specjalności
TCH_1A_U21 potrafi wykorzystywać zasady technologiczne w opracowaniu nowych rozwiązań z zakresu technologii chemicznej
TCH_1A_U22 w oparciu o analizę istniejącego procesu potrafi zaproponować zmiany i modernizacje poprawiające wskaźniki ekonomiczne oraz oddziaływanie na środowisko
TCH_1A_U23 potrafi zaprojektować i zastosować narzędzia i metody składające się na stanowisko badawcze do oceny właściwości fizykochemicznych substancji występujących w procesie technologicznym, stosownie do ukończonej specjalności
TCH_1A_U24 potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, złożony z operacji i procesów jednostkowych, i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych, metod i narzędzi
TCH_1A_K01 rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych
TCH_1A_K02 potrafi współpracować w grupie w zakresie organizacji samokształcenia
TCH_1A_K03 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko
TCH_1A_K04 ma pełną świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe
TCH_1A_K05 potrafi stosować w praktyce idee zrównoważonego rozwoju
TCH_1A_K06 potrafi pracować w grupie, mając świadomość wpływu własnych działań na efekty pracy całego zespołu
TCH_1A_K07 potrafi pełnić rolę kierownika zespołu badawczego: umie oszacować czas potrzebny na realizację określonego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów realizacji zadania
TCH_1A_K08 potrafi określać priorytety służące realizacji zadań własnych lub innych członków zespołu w celu osiągnięcia postawionego celu
TCH_1A_K09 potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
TCH_1A_K10 potrafi działać i myśleć w sposób przedsiębiorczy
TCH_1A_K11 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały – m. in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem