Efekty kształcenia - Studia stacjonarne II stopnia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
Nano_2A_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki z matematycznymi metodami modelowania komputerowego, chemii, technologii chemicznej do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu ukończonej specjalności
Nano_2A_W02 ma szczegółową wiedzę o materiałach, nanomateriałach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym w szczególności związanych z ukończoną specjalnością, a także w zakresie wybranych zagadnień fizyki i inżynierii oraz technologii chemicznej dotyczących nowoczesnych materiałów, nanomateriałów i biomateriałów
Nano_2A_W03 ma szczegółową wiedzę w zakresie stosowania specjalistycznych procedur pomiarowych, elektronicznych przyrządów pomiarowych i komputerowych systemów pomiarowych w technice, nanotechnologii, nanobiotechnologii
Nano_2A_W04 ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie współczesnej inżynierii materiałów i spektroskopii/mikroskopii nanomateriałów i nanobiomateriałów
Nano_2A_W05 ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat trendów rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięć z zakresu nanotechnologii
Nano_2A_W06 ma poszerzoną wiedzę o trendach rozwojowych w projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, w tym nanomateriałów i nanobiomateriałów
Nano_2A_W07 zna podstawowe techniki pomiarowe, obliczeniowe i multimedialne stosowane w wytwarzaniu i analizie produktów przewidzianych w programie wybranej specjalności
Nano_2A_W08 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i produkcją oraz prowadzenia działalności gospodarczej i organizacji miejsca pracy
Nano_2A_W09 zna i romumie pojecia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własnosci intelektualnej; potafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Nano_2A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologi, nanomateriałów, nanobiomateriałów, fizyki, chemii, inżynierii materiałowej i nauk pokrewnych; potrafi dokonywać ich krytycznej selekcji, nterpretacji oraz integracji ze swą dotychczasową wiedzą
Nano_2A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie nanotechnologii i nanobiotechnologii
Nano_2A_U03 na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować opracowanie naukowe (publikację) w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim z zakresu zagadnień właściwych dla kierunku nanotechnologii
Nano_2A_U04 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień związanych tematycznie z treściami programowymi studiów
Nano_2A_U05 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i wykorzystać proces samokształcenia w miejscu pracy
Nano_2A_U06 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nanotechnologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem literatury fachowej, dokumentacji technicznej, artykułów i podręczników
Nano_2A_U07 potrafi zastosować specjalistyczne metody i procedury pomiarowe z zakresu technologii chemicznej, fizyki i nanotechnologii, aby zaplanować złożony eksperyment laboratoryjny oraz potrafi interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Nano_2A_U08 potrafi dokonać doboru metod analitycznych i aparatury właściwych dla przeprowadzenia badań laboratoryjnych poprzez integrację zdobytej wiedzy
Nano_2A_U09 potrafi ocenić przydatność, możliwość wykorzystania i obsłużyć złożone, nowoczesne układy pomiarowe z wykorzystaniem elektronicznych systemów pomiarowych oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych
Nano_2A_U10 potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować zdobytą wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, fizyki technicznej i przedmiotów specjalnościowych zastosować podejście systemowe, uwzględniające aspekty pozatechniczne
Nano_2A_U11 potrafi dostrzegać i oceniać krytycznie, konsekwencje systemowe i pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wprowadzania konkretnych rozwiązań technicznych w stopniu zaawansowanym w zakresie swojej specjalności
Nano_2A_U12 potrafi określić zakres stosowalności poznanych metod badawczych i technologii oraz nowych rozwiązań w warunkach przemysłowych
Nano_2A_U13 potrafi dostrzec braki i zaproponować usprawnienia w istniejących rozwiązaniach technicznych oraz zaprojektować i zrealizować (przynajmniej w części) nowy projekt lub zadanie inżynierskie używając właściwych metod, technik i narzędzi
Nano_2A_U14 posiada umiejętność doboru reakcji chemicznych, technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji konkretnych zadań z zakresu ukończonej specjalności o zróżnicowanym stopniu trudności
Nano_2A_U15 potrafi przeprowadzić złożoną charakterystykę fizyko-chemiczną nanomateriałów opierając się o zdobytą wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i inżynierii materiałowej
Nano_2A_K01 potrafi samodzielnie uzupełniać i poszerzać swoją wiedzę o zagadnienia związane z nanotechnologią, nanomateriałami i nanobiomateriałów a także o problemy wchodzące w skład innych specjalności inżynierskich i pozainżynierskich, potrafi przeprowadzać i organizować seminaria i szkolenia, wskazywać innym wiarygodne źródła informacji fachowych
Nano_2A_K02 zna wpływ wdrażania poznanych technik i technologii na środowisko naturalne, zdrowie pracowników, użytkowników i osób postronnych oraz konsekwencje prawne tego wpływu, potrafi stosować w praktyce idee zrównoważonego rozwoju
Nano_2A_K03 potrafi pracować w zespołach badawczych i produkcyjnych, a w razie potrzeby przyjmować pozycję lidera, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Nano_2A_K04 ma świadomość społecznego znaczenia wiedzy społeczeństwa w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, przedstawia różne aspekty ich stosowania a ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii i jej osiągnięć, potrafi prezentować dany problem z uwzględnieniem różnych punktów widzenia

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem