Efekty kształcenia - Studia stacjonarne II stopnia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
TCH_2A_W01 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii, technologii chemicznej, organicznej, nieorganicznej oraz technologii polimerów, której zakres dostosowany jest do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu ukończonej specjalności
TCH_2A_W02 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie opracowywania modeli procesów chemicznych, analizy termodynamicznej, obliczeń kinetycznych procesów chemicznych, a także optymalizacji
TCH_2A_W03 ma szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień powiązanych z technologią chemiczną, zwłaszcza takich jak: reaktory chemiczne, własność intelektualna
TCH_2A_W04 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie oddziaływania procesów technologicznych na środowisko, bezpieczeństwa produkcji przemysłowych, uwarunkowań prawnych w zakresie zagrożeń środowiska
TCH_2A_W05 w zależności od ukończonej specjalności ma szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tą specjalnością
TCH_2A_W06 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii nieorganicznej, organicznej, polimerów i analityki chemicznej
TCH_2A_W07 zna podstawy zjawisk powierzchniowych zachodzących na granicy faz w powiązaniu z katalizą homogeniczną i heterogeniczną
TCH_2A_W08 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik i metod wydzielania, identyfikacji i charakteryzowania produktów chemicznych, zagospodarowania odpadów uszlachetniania produktów, opracowywania technologii bezodpadowych
TCH_2A_W09 posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie matematycznego opisu procesu technologicznego, badań wpływu parametrów technologicznych na szybkość procesu, wydajność i selektywność przemiany do produktu pożądanego i ubocznych oraz stopień konwersji
TCH_2A_W10 ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym w zakresie związanym z ukończoną specjalnością
TCH_2A_W11 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii chemicznej aplikacji surowców, półproduktów, środków pomocniczych i produktów charakterystycznych dla ukończonej specjalności
TCH_2A_W12 ma wiedzę o kierunkach rozwoju technologii, najistotniejszych nowościach w zakresie technologii chemicznej, cyklu życia urządzeń i obiektów oraz kierunkach rozwoju i postępu związanych z ukończoną specjalnością
TCH_2A_W13 ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do ukończonej specjalności
TCH_2A_W14 ma pogłębioną wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uzwzględniania w praktyce inżynierskiej i działalności gospodarczej
TCH_2A_W15 posiada wiedzę i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej
TCH_2A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną i naukami pokrewnymi
TCH_2A_U02 potrafi interpretować i analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, w zakresie ukończonej specjalności potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
TCH_2A_U03 potrafi przy użyciu różnych technik porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_2A_U04 na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim publikację naukową z zakresu technologii chemicznej, zgodnie z wymogami wydawnictw, szczególnie w tematyce ukończonej specjalności
TCH_2A_U05 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii chemicznej w obrębie ukończonej specjalności
TCH_2A_U06 potrafi określić kierunki samokształcenia się i realizacji dalszego zdobywania wiedzy
TCH_2A_U07 ma umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa technicznego stosownie do ukończonej specjalności oraz posiada umiejętności językowe w zakresie technologii chemicznej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przynajmniej w zakresie jednego z języków obcych spośród: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TCH_2A_U08 potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej, zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U09 potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
TCH_2A_U10 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań technologicznych i metod badawczych w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U11 potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w różnych procesach technologicznych realizowanych w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U12 potrafi porównać różne rozwiązania technologiczne i zaproponować ich zmiany w celu zmniejszenia energochłonności, poprawy jakości produktu lub wydajności procesu
TCH_2A_U13 potrafi opracować metody rozdzielania mieszanin produktów reakcji i wydzielania substancji chemicznych z surowców naturalnych, zwłaszcza w odniesieniu do związków chemicznych i procesów charakterystycznych dla ukończonej specjalności
TCH_2A_U14 potrafi opracować rozwiązania aparaturowe, metodykę prowadzenia syntez związków chemicznych charakterystycznych dla ukończonej specjalności, dobrać parametry procesowe w oparciu o analizę przebiegu procesu, w skali laboratoryjnej stosownie do zamierzonej skali produkcji przemysłowej
TCH_2A_U15 potrafi nadać związkowi określoną formę użytkową i wykonać formulację do innych form użytkowych, zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U16 posiada umiejętność doboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U17 potrafi przedstawić koncepcje metod badawczych do realizacji nowych technologii i wykonać ją w skali laboratoryjnej i ułamkowo-technicznej w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U18 potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej i ułamkowo-technicznej stanowisko badawcze do realizacji zadania inżynierskiego w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U19 potrafi ocenić poprawność i jakość istniejących stanowisk badawczych również pod względem bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w zakresie ukończonej specjalności
TCH_2A_U20 potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
TCH_2A_K01 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje
TCH_2A_K02 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną
TCH_2A_K03 rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego poprzez prace indywidualne oraz grupowe
TCH_2A_K04 prawidłowo identyfikuje, odpowiednio określa priorytety i potrafi roztrzygać dylematy związane z realizacją przez siebie lub innych zadania

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem