Efekty kształcenia - Studia stacjonarne III stopnia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje społeczne

 
TICh_3A_W01 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu chemii fizycznej, organicznej, nieorganicznej oraz analitycznej, biochemii i polimerów, której zakres dostosowany jest do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu prowadzonych badań
TICh_3A_W02 w zależności od wybranego kierunku badań w dyscyplinie naukowej „Technologia Chemiczna” lub „Inżynieria Chemiczna” ma specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z tym obszarem badań
TICh_3A_W03 ma specjalistyczną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemii
TICh_3A_W04 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu techniki i metod identyfikacji i charakteryzowania produktów chemicznych
TICh_3A_W05 posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie matematycznego opisu procesu chemicznego, badań wpływu parametrów procesu na szybkość, wydajność i selektywność jego przebiegu
TICh_3A_W06 ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie zagadnień technologii i inżynierii chemicznej charakterystycznych dla wybranego kierunku badań
TICh_3A_W07 ma wiedzę o kierunkach rozwoju i najistotniejszych nowościach w technologii i inżynierii chemicznej oraz kierunkach związanych z wybranym kierunkiem badań
TICh_3A_W08 ma pogłębioną wiedzę na temat metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych podczas wdrażania i realizacji procesów technologicznych, stosownie do wybranego kierunku badań
TICh_3A_W09 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie pozatechnologicznych aspektów działalności inżynierskiej oraz badawczej, takich jak ekonomia, zarządzanie, własność intelektualna, komunikowanie się (również w języku obcym)
TICh_3A_U01 potrafi biegle pozyskiwać informacje z literatury polskiej i angielskojęzycznej, baz danych i innych źródeł związanych z technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i naukami pokrewnymi
TICh_3A_U02 potrafi interpretować i krytycznie analizować pozyskane informacje literaturowe oraz wyciągać prawidłowe wnioski, potrafi formułować opinie wraz z uzasadnieniem w języku polskim i angielskim
TICh_3A_U03 potrafi przy użyciu różnych technik w przejrzysty sposób porozumiewać się w środowisku zawodowym w języku polskim i angielskim oraz w innych środowiskach w języku polskim i co najmniej w jednym języku obcym spośród takich, jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TICh_3A_U04 na podstawie danych literaturowych oraz własnych badań naukowych potrafi przygotować w języku polskim i angielskim publikację naukową z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zgodnie z wymogami wydawnictw, szczególnie w tematyce wybranego kierunku badań
TICh_3A_U05 potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim prezentacje ustne dotyczące zagadnień z technologii lub inżynierii chemicznej
TICh_3A_U06 potrafi określić kierunki samokształcenia się niezbędnego do realizacji celów badawczych
TICh_3A_U07 ma umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim w zakresie słownictwa niezbędnego w nauce i technologii stosownie do wybranego kierunku badań oraz posiada umiejętności językowe w zakresie technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przynajmniej w zakresie jednego z języków obcych spośród takich jak: angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski
TICh_3A_U08 potrafi wykorzystywać metody analityczne oraz eksperymentalne do rozwiązywania problemów badawczych z zakresu technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej, zwłaszcza w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U09 potrafi łączyć wiedzę z zakresu chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, ochrony środowiska i przedmiotów specjalnościowych do formułowania i rozwiązywania zadań badawczych
TICh_3A_U10 potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych opracowań technologicznych i metod badawczych w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U11 potrafi wykorzystywać wiedzę do analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych stosowanych w różnych procesach realizowanych w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U12 potrafi dokonać oceny różnych rozwiązań technologicznych z punktu widzenia zmniejszenia energochłonności, poprawy jakości produktu lub wydajności procesu
TICh_3A_U13 potrafi opracować nowe rozwiązania aparaturowe przydatne w prowadzonych badaniach
TICh_3A_U14 potrafi dokonać doboru technik laboratoryjnych i rozwiązań inżynieryjnych do realizacji zadań w zakresie wybranego kierunku badań
TICh_3A_U15 potrafi przedstawić koncepcje metod badawczych do opracowania nowych technologii i wykonać ją w skali laboratoryjnej
TICh_3A_U16 potrafi zaprojektować i wykonać w skali laboratoryjnej stanowisko badawcze do realizacji pracy badawczej
TICh_3A_K01 potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, kreatywny i przedsiębiorczy
TICh_3A_K02 rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu poprzez wydawnictwa popularno-naukowe, prasę, radio i telewizję, opinii dotyczących nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej, zaniechań technologii przestarzałych; potrzebę udzielania informacji o pozytywnych i negatywnych aspektach działalności związanej z technologią chemiczną lub inżynierią chemiczną
TICh_3A_K03 posiada kompetencje niezbędne do oceny roli badacza w środowisku naukowym i zawodowym

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Polityka plików Cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem